Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti u 2023. godini

Ovaj javni natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za zdravstvene, socijalno – humanitarne i slične udruge koje svojim programima i projektima osiguravaju javne potrebe od interesa za građane Grada Dugog Sela.

Grad Dugo Selo na temelju ovog Natječaja udrugama koje će zadovoljiti tražene kriterije, dodijelit će financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Dugog Sela za 2023. godinu.

Natječajnoj dokumentaciji moguće je pristupiti putem aplikacije SOM.

 

Linkovi za registraciju i pristup aplikaciji su:

Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

 

Tekst Javnog natječaja sa svim pripadajućim obrascima nalazi se na slijedećim poveznicama:Skip to content