Natječaj za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2018/2019 za učenike i studente

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.) Župan Zagrebačke županije raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2018./2019.

za učenike i studente

I.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:

1. Stipendije prema kriteriju izvrsnosti

A) UČENICI

– da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)

– da su redoviti učenici srednje škole

– da nisu ponavljali razred u posljednje dvije godine školovanja

– da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5

– da su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto/nagradu na državnoj razini natjecanja/smotre ili da su sudjelovali na međunarodnoj razini natjecanja/smotre ili da su imali praizvedbe vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvođene od strane renomiranih izvođača u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izložbe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, a koji su u struci srednjoškolskog obrazovanja za koje učenik/ica traži stipendiju

– da nisu stariji od 20 godina

B) STUDENTI

– da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)

– da su redoviti studenti

– da nisu ponavljali razred/godinu u posljednje dvije godine školovanja,

– da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti starijih godina studija) od najmanje 4,0 i da su ostvarili minimalno 50 ects bodova po akademskoj godini

– da su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto/nagradu na državnoj razini natjecanja, ili da su sudjelovali na međunarodnoj razini natjecanja/smotre, ili da su dobitnici rektorove/dekanove nagrade, ili da su dobitnici drugih posebnih nagrada od strane rektora, dekana, sveučilišta ili veleučilišta ili da imaju objavljeni barem jedan znanstveno-stručni rad ili da su imali praizvedbe vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvođene od strane renomiranih izvođača u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izložbe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu u struci studija za koji student/ica traži stipendiju

– da nisu stariji od 26 godina

2. Stipendije prema socijalnom kriteriju

A) UČENICI

– da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)

– da su redoviti učenici srednje škole

– da su završili prethodne dvije godine školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0, odnosno 2,8 za deficitarna zanimanja

– da nisu stariji od 20 godina

– da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske (3.800,00 kn po članu obitelji mjesečno).

B) STUDENTI

– da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Zagrebačke županije (Grad Zagreb nije dio Zagrebačke županije)

– da su redoviti studenti

– da su završili zadnja dva razreda srednje škole (studenti prve godine studija) s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,0 odnosno s jedinstvenom prosječnom ocjenom za prethodne dvije godine školovanja (studenti starijih godina studija) od najmanje 3,5 i da su ostvarili minimalno 40 ects bodova po akademskoj godini

– da nisu stariji od 26 godina

– da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske (3.800,00 kn po članu obitelji mjesečno).

Učenik/ca ili student/ica može podnijeti molbu za obje vrste stipendija, a može ostvariti pravo samo na jednu vrstu stipendije.

II.

1. Za školsku/akademsku godinu 2018./2019. dodijeliti će se:

1. UČENICIMA

– najviše 30 stipendija, od toga:

A) učenicima prema kriteriju izvrsnosti 10 stipendija, od toga do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

B) učenicima prema socijalnom kriteriju 20 stipendija, od toga za deficitarna zanimanja: pediker, kuhar, slastičar, elektroinstalater, elektromehaničar, strojobravar, bravar, limar, alatničar, tokar, tapetar, stolar, instalater grijanja i klimatizacije, vodoinstalater, plinoinstalater, mesar, kemijski čistač, fasader, staklar, krojač, galanterist, elektroničar-mehaničar, armirač, tesar, monter suhe gradnje, zidar, pekar, podopolagač, zlatar, krovopokrivač,, autolakirer, autolimar, automehaničar, automehatroničar, keramičar, klobučar, konobar, kozmetičar, krznar, obućar, urar, ličilac – soboslikar, vozač motornog vozila, dimnjačar, elektromonter, klesar, medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege, njegovatelj, precizni mehaničar, puškar instalater kućnih instalacija do 10 učeničkih stipendija.

Ako se za dodjelu stipendija za deficitarna zanimanja javi manji broj kandidata od predviđenog, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

2. STUDENTIMA

– najviše 20 stipendija, od toga:

A) studentima prema kriteriju izvrsnosti do 10 stipendija, od toga najviše do 3 stipendije za zanimanja glazbenog smjera

B) studentima prema socijalnom kriteriju do 10 stipendija.

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti za zanimanja glazbenog smjera javi manji broj kandidata od predviđenog, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

Ako se za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija prema kriteriju izvrsnosti javi manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, stipendije će se dodijeliti ostalim kandidatima za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, a prema redoslijedu koji je utvrđen prema broju ostvarenih bodova.

2. Stipendija se dodjeljuje za razdoblje od dvanaest mjeseci, počevši od 1. rujna 2018. godine.

3. Mjesečni iznos stipendije:

a) za učenike – 500,00 kuna

b) za studente – 1.000,00 kuna

III.

1. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu:

A) Stipendija prema kriteriju izvrsnosti za učenike i studente:

– uspjeh u školovanju

– kriterij izvrsnosti

B) Stipendija prema socijalnom kriteriju za učenike i studente:

– uspjeh u školovanju

– socijalni status obitelji

2. Uspjeh u školovanju utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz predmeta, odnosno ispita za obje godine podijeli s ukupnim brojem predmeta, odnosno ispita. Tako dobiven prosjek izražava se kao broj bodova i pribraja broju bodova utvrđen prema ostalim kriterijima.

Izvrsnost kandidata boduje se za prethodne dvije godine školovanja sukladno čl. 16. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10 i 26/11.).

Socijalni status kandidata i obitelji boduje se sukladno čl. 21. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.).

3. Kod istog broja bodova za dodjelu stipendija prema kriteriju izvrsnosti, prednost ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova prema kriteriju izvrsnosti.

Kod istog broja bodova za dodjelu stipendija prema socijalnom kriteriju, prednost ima kandidat s nižim primanjima po članu obitelji.

4. Dokumentacija koju kandidat treba podnijeti kako bi prijava na natječaj bila pravovaljana

Prijava na natječaj sastoji se od

  1. ispunjavanja Obrasca prijave

  2. dostave dokumentacije.

  1. Obrazac prijave na natječaj dostupan je na stranicama Zagrebačke županije na slijedećem linku: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/

  1. Dokumentacija

Dokumentacija sadrži:

1.) Popunjen i potpisan obrazac prijave objavljen na stranicama (/www.zagrebacka-zupanija.hr)

2.) Životopis (kratko navesti tijek školovanja, obiteljske prilike (članove domaćinstva, njihov status, itd.)

3.) Potvrdu o redovnom upisu u razred/semestar, škole/fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2018./2019.

4.) Svjedodžbe za dva prethodna razreda za učenike, odnosno svjedodžbe/potvrde o položenim ispitima iz dvije prethodne godine školovanja za studente sa ispisom ostvarenih ocjena i ECTS bodova

5.) Rodni list

6.) Osobnu iskaznicu (U slučaju neposjedovanja OI potrebno je dostaviti domovnicu i potvrdu o prebivalištu izdana od MUP-a )

7.) Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o zajedničkom kućanstvu u kojoj su navedeni svi članovi zajedničkog kućanstva ovjerena od javnog bilježnika (prilažu je kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju);

8.) Potvrde iz kojih je vidljiv status i prihodi članova zajedničkog domaćinstva (potvrde o isplati plaće ili mirovine, potvrda o naknadi za nezaposlene i sl.) za zadnja tri mjeseca (npr. za srpanj, kolovoz i rujan 2018. godine), potvrde o redovnom školovanju (za članove kućanstva koji se redovno školuju), potvrde o eventualnim drugim izvorima prihoda, potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe za roditelje-staratelje (nezaposlene osobe koje se ne vode u evidencijama HZZ-a kao nezaposlene daju izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nezaposlenosti koju je potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika) prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju

9.) Dokaze o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta ( npr. rješenje o dječjem doplatku za kandidata, potvrda Centra za socijalnu skrb o primitku pomoći za uzdržavanje, sudska rješenja o razvodu, smrtni listovi za roditelja-staratelja, rodni list za dijete kojem je kandidat roditelj ili staratelj, rješenje o invaliditetu kandidata ili roditelja/staratelja, potvrda ili iskaznica kojom se potvrđuje status hrvatskog branitelja roditelja/staratelja izdana od nadležnog Ureda za obranu, i dr. – prilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju

10.) Dokaze o ispunjavanju kriterija izvrsnosti kandidata: potvrde, diplome, priznanja o sudjelovanju, osvojenom mjestu/nagradi na državnom natjecanju/smotri, međunarodnom/svjetskom natjecanju, smotri ili olimpijadi, rektorovoj ili dekanovoj nagradi i drugim posebnim nagradama od strane rektora, dekana, sveučilišta/veleučilišta koje su priznate od Ministarstva znanosti i obrazovanja, o objavljenim znanstveno-stručnim radovima u struci studenata u recenziranoj domaćoj ili stranoj publikaciji, dokaz o pohađanju dviju škola/fakulteta, o volontiranju kandidata u struci studija, potvrde o praizvedbi vlastitih kompozicija u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ili da su iste bile izvođene od strane renomiranih izvođača u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, ili da su imali izložbe vlastitih slika/djela u renomiranim ustanovama u Republici Hrvatskoj ili inozemstvuprilažu ih kandidati koji se javljaju za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti;

11.) Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da kandidat ne prima neku drugu stipendiju, ovjerenu od javnog bilježnika.

12.) Izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su sve preslike predanih dokumenata istovjetne originalu, ovjerenu od javnog bilježnika.

NAPOMENE:

Mogu se dostaviti preslike dokumenata, međutim ukoliko nadležan referent procijeni da je preslika dokumenta nejasna, isti može zatražiti original dokumenta na uvid.

Izuzetak od gore navedenog su Izjave pod točkom 4.B) 7., 8., 11. i 12. koje se izjavljuju i ovjeravaju kod javnog bilježnika i mogu biti predane isključivo u originalnom obliku.

Sve izjave koje kandidati trebaju priložiti, a navedene su pod točkom 4.B) 7., 8., 11. i 12. mogu biti izjavljene na istom obrascu i ovjerene samo jednom ovjerom kod javnog bilježnika.

Nepotpune prijave, prijave koje ne sadrže zatražene dokumente neće se razmatrati.

IV.

1. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Zagrebačke županije objavit će se na oglasnim pločama gradova i općina na području Zagrebačke županije u roku 45 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava za dodjelu stipendija, te na internet stranicama Županije. U roku 8 dana od objave liste na oglasnim pločama, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu. Konačna lista s Odlukom o dodjeli stipendija objavit će se u Glasniku Zagrebačke županije. Svi dobitnici stipendije Zagrebačke županije biti će obaviješteni o dobitku iste pismenim putem.

2. Natječaj traje 15 dana od dana objave u dnevnom tisku.

3. Prijave za natječaj za dodjelu stipendije dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom listu a mogu se podnijeti na slijedeće načine: poštom na adresu: Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 72/V, p.p. 974, 10001 Zagreb, u zatvorenim omotnicama s naznakom “Za natječaj za dodjelu stipendije”, ili osobno na adresu Zagrebačka županija, Ulica I. Lučića 2a/VI, soba 13 od 9,00 do 13,00 sati.

Radi detaljnih uputa svi kandidati mogu se izravno obratiti Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku kulturu Zagrebačke županije, Zagreb, Ulica I. Lučića 2a, soba 13, tel. 01/6154-849 od 9,00 do 13,00 sati.

Sve informacije, upute i obrasce možete pronaći na http://www.zagrebacka-zupanija.hr

 Skip to content