Odbor za financije i proračun o drugom rebalansu i prijedlogu gradskog proračuna za 2019. Godinu

Pod predsjedavanjem Ivice Bošnjaka danas je održana sjednica Odbora za financije i proračun, prije sjednice Gradskog vijeća Grada Dugog Sela, a na kojoj su razmatrani prijedlozi II. izmjena i dopuna proračuna Grada za 2018. godinu te gradskog proračuna za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Sjednici još  nazočili zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić, pročelnik za gospodarstvo i financije Dean Dragičević i voditeljica Odsjeka za financije Marica Knezić. Obrazloženje uz prijedlog drugog rebalansa ovogodišnjeg gradskog proračuna dao je pročelnik Dragičević prema kojem je vidljivo kako se ukupni proračunski okvir smanjuje za 46.422.457 kuna (prvotno planirano 108.360.493 kune) te izmjenama sada iznosi 61.938.036 kuna. Prihodi od poreza smanjuju se za 250.000 kuna, kao i pomoći iz drugih proračuna su smanjene za 6.750.608 kuna te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjena su za 22.718.749 kuna zbog prijenosa projekata u slijedeću godinu radi prijava na natječaje. Prihodi od imovine smanjeni su za 459.000 kuna, od prodaje nefinancijske imovine na 500.000 kuna te planirani vlastiti prihodi korisnika smanjeni su za 363.500 kuna prema procjeni korisnika za mogućnost naplate ovih prihoda. Na rashodnoj strani ukupni izdaci i rashodi su smanjeni za 46,4 milijuna kuna – od čega su u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo smanjeni su rashodi za gotovo 27,8 milijuna kuna najviše zbog projekata planiranih iz EU fondova. U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti smanjeni su rashodi za 17,6 milijuna kuna najvećim dijelom zbog projekata planiranih iz sredstava EU fondova. U Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika rashodi su povećani za 47.500 kuna. Proračunskim korisnicima rashodi su smanjeni – Dječji vrtić Dugo Selo u iznosu 165.000 kuna, za Glazbenu školu 22.000 kuna, za Gradsku knjižnicu smanjeni su za 114.800 kuna, i Pučko otvoreno učilište Dugo Selo 28.500 kuna. Predsjednik Odbora Bošnjak komentirao je kako se situacija od prošle godine ponavlja, odnosno rebalans se radi „2 dana prije kraja godine“, te se prema njegovom mišljenju trebao riješiti prije mjesec, ili dva mjeseca prije. „Potrebno je reći da se radi o smanjenju proračuna za 43 posto, što se nikada nije desilo, i što može biti odraz lošeg planiranja“, drži Bošnjak te dodaje da je u pojedinim stavkama došlo do probijanja. Pročelnik Dragičević odgovorivši istaknuo je kako je do smanjenja došlo zbog nerealizacije projekata financiranih iz EU fondova s obzirom da se natječaji odgađani i prolongirani. „Ranije održavanje rebalans ne ovisi samo o meni, a vezano uz probijanje stavaka – one ne prelaze iznose od 800 kuna“, između ostalog kazao je pročelnik. Zamjenica gradonačelnika Jasminka Kokot Bambić smatra kako se praksa planiranja rebalansa gradskog proračuna nastavila iz prethodnih godina, te se bitno nije promijenila, no prihvaća sugestiju za ubuduće. Izjasnivši se većinom suzdržanima članovi Odbora razmotrili su nadalje i prijedlog proračuna za 2019. godinu kojeg ga je prezentirao pročelnik Dragičević. Ukupni prihodi i primici za sljedeću godinu predlažu se u iznosu od 116.861.474 kuna, pri čemu prihodi poslovanja u iznosu od 95.921.135 kuna. Planirani porezni prihodi u iznosu od 36.381.200 kuna i to porez i prirez na dohodak 31.680.200 kuna. Porez i prirez na dohodak planiran je za 2,78% više što je vezano za povećanje zaposlenosti i rast dohotka građana. Prihodi od potpora i pomoći iznose 40.616.636 kuna. Navedeni prihodi se sastoje od pomoći iz drugih proračuna u iznosu od 8.047.360 kuna i odnose se na prihode od Županije i državnog proračuna kao sufinanciranje provedbe EU projekata. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 116.291.474 kuna. Rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi) u smislu visina plaća zadržani su na nivou ranijih godina,a planirano povećanje vidljivo kroz proračun najvećim se dijelom odnosi na planiranje zapošljavanja u Dječjem vrtiću. Također na povećanje mase plaće za 2019. godinu utječe i planirano popunjavanje radnog mjesta u Gradskoj knjižnici, kao i u Dječjem vrtiću. Materijalni rashodi u najvećem dijelu zadržani su na nivou 2018 godine. Kod rashoda koji su planirani za kapitalne projekte sredstvima EU fondova rezultat ostvarenja ovisi o odobrenim sredstvima na pojedinim natječajima. Projekti planirani u programu građenja ostvarit će se sukladno naplati komunalnih doprinosa i ostali prihoda koji su izvor za ostvarenje programa. Kod održavanja komunalne infrastrukture nivo održavanja planiran je na razini planiranih raspoloživih sredstava za realizaciju programa održavanja komunalne infrastrukture.

Predsjednika Odbora Bošnjaka zanimale su projekcije viška ili manjka za 2019. godinu, a koje bi prema riječima pročelnika Dragičevića iznosile do 800.000 kuna.  Bošnjak je nadalje komentirao da u odnosu na proračun iz 2016. godine, „a ta godina je bila cjelovita“, dolazi do velikog rasta za administrativni rad te smatra kako ima potrebe za doradama. Uz suzdržane glasove, Odbor je nadalje razmotrio prijedlog odluke o izvršenju gradskog proračuna za 2019. godinu, te na kraju sve točke uputio na glasovanje Gradskom vijeću Grada Dugog Sela.Skip to content