Odbor za komunalne djelatnosti o novoj odluci o komunalnoj naknadi i vrijednosti boda

Na današnjoj sjednici Odbora za komunalne djelatnosti pod predsjedavanjem Stanka Sliškovića, a na kojoj je nazočio gradonačelnik Nenad Panian, kao i pročelnik za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo Marijo Vinko i njegovi suradnici, razmatrani su prijedlozi odluka o komunalnoj naknadi i vrijednosti boda komunalne naknade, koji će biti upućeni na usvajanje Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na sjednici zakazanoj ovog četvrtka, 29. studenoga. Kako je pojašnjeno od strane pročelnika Vinka, potrebno je donijeti nove odluke radi usklađenja s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu donijetom u kolovozu ove godine. Prema novom, kao i prema starom zakonu, komunalna naknada je javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture jedinice lokalne samouprave. Prema novoj odluci komunalna naknada može se koristiti za financiranje i građenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture. Odlukom, pojašnjava nadalje Vinko, proširuje se I. Zona uključujući nove ulice, zatim mijenjaju se koeficijenti zona za II., III. I Iv. Zonu te umjesto dosadašnjih 0,7, 0,6 i 0,5 iznose 0,9, 0,8 i 0,7 s obzirom na dosegnuti nivo opremljenosti područja. Također mijenjaj se koeficijent namjene za poslovne prostore koji služe za djelatnosti koje nisu proizvodne – tako za financijske djelatnosti koeficijent iznosi 10,00, za ugostiteljsku djelatnost 5,00, te za djelatnosti iz područja informatičke djelatnosti 2,00. Umjesto mjesečno komunalna naknada predlaže se plaćati tromjesečno. Uvodi se obveza plaćanja komunalne naknade trgovačkim društvima i pravnim osobama kojima je Grad osnivač ili suosnivač. Oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade objekti zaštićen kulturna dobra te objekti tradicijske arhitekture. Umjesto dosadašnjih oslobađanja  plaćanje komunalne naknade u prve tri godine rada pravnim i fizičkim osobama koje počinju obavljati proizvodnu djelatnost oslobođenje je prošireno na sve pravne i fizičke osobe koje počinju obavljati poslovnu djelatnost. Član Odbora Stjepan Štefinovec predložio je da se koeficijent za IT djelatnost podigne barem kao proizvodna, ako ne kao poslovna djelatnost, da se isključi plaćanje komunalne naknade na neizgrađeno građevinsko zemljište te da se imovinski cenzus za oslobođenje plaćanja povisi s 1.000 na 1.500, te za samce 2.000 kuna. Pročelnik ističe da su nižim koeficijentom za IT djelatnost željeli „izaći u susret“ takvim poduzetnicima, dok su zakonom obvezni uvesti koeficijent 0,5 na neizgrađeno građevinsko zemljište. Što se tiče povećanja imovinskog cenzusa za oslobođenje, potrebno je isti prijedlog izložiti na Gradskom vijeću Grada Dugog Sela, odgovora pročelnik. Člana Odbora zanimao je početka provedbe nove odluke, na što mu je pojašnjeno da nova rješenja će biti izdana u ožujku sljedeće godine, a primjena kreće s 1. siječnjem 2019. godine. Vrijednost boda kao jedan od elemenata za izračun komunalne naknade se ne mijenja u odnosu na postojeće stanje, nego se samo tehnički usklađuje s odredbama novog zakona, tako da je dosada mjesečno iznosila 0,40 kn/m2, a ovom odlukom ona godišnje iznosi 4,80 kn/m2. Većinom glasova članova Odbora dato je pozitivno mišljenje o prijedlozima odluka o komunalnoj naknadi i vrijednosti boda.

Članovi Odbora upoznati su prijedlogom pisma namjere o oslobođenju Dječjeg vrtića Vrapčić obveze plaćanja komunalnog doprinosa s obzirom da je jedino ovaj privatni vrtić na području grada prihvatio poziv Grada za rješavanje problema neupisane djece u predškolske objekte dogradnjom, odnosno proširenjem njihovih vrtićkih kapaciteta. DV Vrapčić planira dogradnju postojećeg objekta u Domobranskoj ulici za upis dodatnih 100-u djece u 5 odgojnih skupina. Ugovorom Dječji vrtić se zauzvrat obvezuje na rad sljedećih 10 godina u gradu Dugom Selu. Na sjednici su također razmatrani prijedlozi odluke o oslobađanju OŠ Josipa Zorića obveze plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju kotlovnice te oslobađanje OŠ Ivana Benkovića obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju kotlovnice. Na sve odluke Odbor je dao pozitivno mišljenje te uputio na glasovanje i usvajanje Gradskom vijeću Grada Dugog Sela.Skip to content