REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA

Na temelju članka 11. stavka 1. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14), članka 6. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14) i članka 44. stavka 1. točke 30. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13, 1/18, 2/18, 1/20 i 6/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 29. sjednici, održanoj 24. rujna 2020. godine, prihvatilo je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela, što ga je podnio Odbor za izbor i imenovanja i tajnim glasovanjem izabralo članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela te objavljuje:

REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE I ZAMJENIKE ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA

1. U Savjet mladih Grada Dugog Sela izabrani su:

1. član: IVAN SONARIĆ
zamjenik člana:
FILIP RAŠKOVIĆ

2. članica: KATARINA CIK
zamjenica članice:
JACQLIN MARIA ŽLABRAVEC

 3. članica: ANA IVANDA

zamjenica članice: IVANA MARTINOVIĆ

 4. član: IVAN SERTIĆ

zamjenik člana: GORAN KOVAČIĆ

 5. članica: PAULA BIĆANIĆ
zamjenica
članice: ANA – MARIA IVIĆ

 6. članica: MARIJA GRGOŠIĆ
zamjenik članice:
IGOR ŠIMIČIĆ  

7. članica: IVA ZEČEVIĆ
zamjenik
članice: JOSIP BIĆANIĆ

 

2. Rezultati izbora objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela.

 

 

 

KLASA: 023-01/20-01/88

 

Predsjednik

URBROJ: 238/07-03-04/01-20-11

 

Gradskog vijeća

 

 

 

Dugo Selo, 24. rujna 2020.

 

Darjan Budimir, mag. iur.

 Skip to content