Stožer civilne zaštite Grada Dugog Sela čestita današnji Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u RH

Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj obilježava se  1. ožujka, na isti datum kada se obilježava i međunarodni dan civilne zaštite. Informacije u medijima iz svijeta i Republike Hrvatske o ljudskim žrtvama u ratovima, razorenim materijalnim dobrima i štetama po okoliš od prirodnih nepogoda i/ili tehničko-tehnoloških nesreća, sve su učestalije. Nesreće i u svezi s njima potreba provođenja cjelovite skrbi o njihovim posljedicama i žrtvama, povod su za utemeljenje i djelovanje sustava civilne zaštite. Stoga je sustav civilne zaštite od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a Vlada Republike Hrvatske je odgovorna za upravljanje i učinkovito funkcioniranje sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, kao središnje administrativno tijelo, nadležna je za predlaganje propisa, nadzor njihove primjene te za ustrojavanje, planiranje i usklađivanje djelovanja sustava u fazi preventive, kao i za reagiranje u slučaju velikih nesreća katastrofa.

Sustav civilne zaštite predstavlja složene i međusobno koherentne kapacitete s obvezama koje imaju kao sudionici, operativne snage i građani u situacijama kada nastupi stanje velike nesreće i katastrofe. U tom smislu sudionici sustava civilne zaštite, Vlada Republike Hrvatske, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, središnja tijela državne uprave i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nositelji su pripreme i provedbe javnih politika na smanjivanju rizika od katastrofa, jačanja svijesti o rizicima, provođenja drugih preventivnih mjera. Operativne snage sustava civilne zaštite sastoje se od kapaciteta vatrogastva, Hrvatskog crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, stožera, postrojbi i povjerenika civilne zaštite, pravnih osoba i drugih udruga građana. Svi ti kapaciteti, na načelu kontinuiteta obavljanja djelatnosti, pripremaju se za zajedničko operativno djelovanje u kompleksnim izvanrednim situacijama i katastrofama, odnosno kada se aktivira sustav civilne zaštite.

Civilna zaštita je humana i otvorena čija djelatnost nije zatvorena državnim granicama. Zato je bitno stalno unaprjeđivati bilateralne kontakta te stalno participirati u radu međunarodnih organizacija na području civilne zaštite u cilju pružanja i primanja međunarodne pomoći u katastrofama.

Povodom međunarodnog Dana CZ i Dana CZ Republike Hrvatske svim pripadnicima sustava civilne zaštite čestitamo njihov Dan!

 

KLJUČNE KOMUNIKACIJSKE PORUKE:

 • Donesena Strategija upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine – prvi takav dokument koji usmjerava aktivnosti i ulaganja u sve faze upravljanja rizicima, od preventive, pripravnosti i odgovora kako bi postigli zacrtani cilj – Republiku Hrvatsku otporniju na katastrofe.
  • dokument u kojem su deklarirani projekti vrijednosti 1,8 milijardi eura, što možemo smatrati doprinosom našem gospodarstvu i poboljšanju životnog standarda 
 • Uložili smo velike napore kako bi raseljenim osobama iz Ukrajine omogućili što bolji prihvat, zbrinjavanje i potpunu integraciju u društvo – ratna događanja u Ukrajini i raseljavanje ukrajinskog stanovništva, još su jednom pokazali izuzetno važnu ulogu Ravnateljstva civilne zaštite, ali i cijelog sustava civilne zaštite u kriznim situacijama
 • Nedavni potres u Turskoj, potvrdio je važnost međunarodnog doprinosa u pružanju pomoći u ovakvim katastrofama. Republika Hrvatska je među prvim zemljama ponudila pomoć šaljući modul za urbano traganje i spašavanje Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, koji su uložili nadljudske napore tragajući za preživjelima u području Hataya
 • Razminiranje hrvatskih površina i protuminsko djelovanje jedan je od prioriteta Republike Hrvatske na području sigurnosti – Preostalih 6 županija bit će razminirano do ožujka 2026. godine, što je u skladu s obvezama Ottawske konvencije i time bi se u potpunosti otklonila realna zapreka gospodarskog rasta i potpune normalizacije života u tim područjima – Ostvarit ćemo krajnji cilj – Hrvatska bez mina.
 • Veliko priznanje dobio laboratorij za eksplozivne atmosfere koji je izabran među 6 najboljih u svijetu, što je značajno međunarodno priznanje našim stručnjacima na području rada s eksplozivnim atmosferama.
 • I dalje nam je fokus na povlačenje sredstava iz projekata EU-a, kako bi sustav civilne zaštite podigli na još višu razinu (u tijeku je provedba 19 projekata)
 • Daljnje aktivnosti podizanja svijesti o smanjenju rizika od katastrofa, razvijanja sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama, opremanja i osposobljavanja operativnih snaga, uspostave helikopterske potpora sustavu civilne zaštite, izgradnje i opremanja Nacionalnog nastavnog središta civilne zaštite, novog modernog Operativnog centra civilne zaštite te pet regionalnih centara civilne zaštite, bit će prioritet daljnjeg rada Ravnateljstva civilne zaštite.

Razoran potres u Turskoj: Hrvatska poslala tim za spašavanje i materijalnu pomoć

 • Hrvatski tim je bio sastavljen od 41 pripadnika modula srednje kategorije za urbano traganje i spašavanje iz ruševina Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite i 7 potražnih pasa (polazak 6. veljače/povratak 17. veljače)
 • hrvatski tim je tijekom noći 8/9. veljače stigao u Hatay (na jugu Turske, blizu sirijske granice) gdje su po dolasku krenuli s radom i podizanjem baze operacije, te pripadnici modula krenuli s akcijom traganja i spašavanja
 • Temeljem Odluke Vlade RH o slanju materijalne pomoći Republici Turskoj, 10. veljače 2023. je iz Logističkog centra Ravnateljstva civilne zaštite u Jastrebarskom prema Turskoj upućen konvoj pomoći u vidu opreme za zbrinjavanje (deke, vreće za spavanje, kreveti na kat, madraci, poljski kreveti, zimski šatori, zaštitne maske i naočale) koju daje RCZ i prehrane koju daje Ravnateljstvo za robne zalihe Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te medicinske opreme (respiratori, sanitetski materijal, dezinficijensi i sl.) koju daje Ministarstvo zdravstva.
 • Vrijednost opreme 819.601,50 eura
 • Konvoju su se pridružila i vozila s pomoći u opremi i prehrani koju daje HCK i Caritas

POSTIGNUĆA RAVNATELJSTVA CIVILNE ZAŠTITE U 2022. – kratki osvrt

Ključni strateški dokumenti i jačanje zakonodavnog okvira

 • Vlada RH je donijela Odluku o donošenju Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. i Akcijskog plana upravljanja rizicima od katastrofa za razdoblje do 2024. (prvi dokument koji predstavlja jedinstven pristup upravljanju rizicima od katastrofa, usmjerava aktivnosti i ulaganja te je ključan preduvjet za korištenje sredstava iz EU fondova, programa i instrumenata u financijskom razdoblju 2021.-2027.)
  • Ukupan iznos procijenjenih potrebnih ulaganja do 2030. godine kroz projekte je cca 13,6 milijardi kuna.
  • Strategija je i ključan preduvjet za korištenje sredstava iz EU fondova, programa i instrumenata u financijskom razdoblju 2021.-2027. Upravo je rad na projektima prioritet Ravnateljstva civilne zaštite kako bi dalje razvijali kapacitete sustava, jačali nacionalnu, ali i otpornost EU na prirodne i tehničko – tehnološke katastrofe
 • Donesen je Nacionalni program protuminskog djelovanja RH do 2026. godine i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
 • Na snagu je stupilo 9 pravilnika, Izvješće o provedbi Nacionalnog programa provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje od 2025. s pogledom do 2060.) za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31.12.2021. godine.
 • U postupku donošenja su 4 zakona (Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o kritičnoj infrastrukturi, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara) i 19 pravilnika (iz područja privatne zaštite, eksplozivnih tvari te proizvodnje i prometa oružja, eksplozivnih atmosfera, zaštite od požara, radiološke sigurnosti, zaštite od požara, javnog uzbunjivanja)

Projekti

 • Ovo financijsko razdoblje od 2021.- do 2027. daje nam mogućnosti povlačenja značajnih sredstava iz fondova EU i na tome Ravnateljstvo civilne zaštite intenzivno radi kako bi omogućili daljnji razvoj sustava CZ, od ulaganja u informatizaciju i komunikaciju, opremanja, osposobljavanja pripadnika sustava, do nekih infrastrukturnih projekta (izgradnja Nastavnog nacionalnog središta i 5 regionalnih centara civilne zaštite – Zg, Os, Vž, Ri i St).
 • Potpisan ugovor o nabavi 2 helikoptera vrijednosti cca 270 milijuna kuna, kojim će se uspostaviti potpora operativnom djelovanju civilne zaštite u izvanrednim događajima.
 • U tijeku je projekt vrijednosti 65 milijuna kuna opremanja i osposobljavanja državnih intervencijskih postrojbi civilne zaštite, kojim će se nabaviti 36 raznih vozila za intervencije i strojeva, 14 plovila, skupna i zaštitne opreme za pojedinačnog pripadnika modula za spašavanje na vodi, iz ruševina, logističku potporu i gašenje požara otvorenog prostora.
 • Kroz projekt SRUUK, vrijednosti 63 milijuna kuna modernizirat će se sustav za rano upozoravanje kojim će se osigurati brza i pouzdana komunikacija za upravljanje kriznim situacijama korištenjem modernih tehnologija.
 • Također nam je u fokusu RH jačanje kapaciteta Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u području prevencije i implementacije novih rescEU kapaciteta.
 • Ravnateljstvo civilne zaštite dobilo je 4 projekta u sklopu rescEU kapaciteta, ukupne vrijednosti cca 105 milijuna EUR-a, koji se odnose na jačanje modula civilne zaštite za odgovor na KBRN rizike, dostupnost KBRN zaliha kako bi se, u slučaju potrebe, podržao odgovor na kemijske, biološke, radiološke ili nuklearne katastrofe, zatim razvoj zaliha medicinskog materijala i osobne zaštitne opreme usmjerene na borbu protiv prekograničnih prijetnji zdravlju te razvoj modula za smještaj i zbrinjavanje stanovništva kapaciteta 1000 osoba
 • Sudjelujemo s dva kanadera i u prijelaznim rescEU kapacitetima koji se odnose na gašenje požara, kao i na daljnjoj implementaciji trajnih rescEU kapaciteta za gašenje požara.
 • Svi projekti su u cilju daljnjeg jačanja otpornosti EU-a na izvanredne događaje

Aktivnosti

 • U prvoj polovici 2022. tijekom ožujka i travnja, nakon ruske agresije na Ukrajinu – aktivno se sudjelovalo u organizaciji slanja međunarodne žurne i humanitarne pomoći Ukrajini i Moldovi
 • U Ravnateljstvu civilne zaštite formirana Operativna skupina kao potpora Međuresornoj radnoj skupini za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine te se u koordinaciji RCZ-a poduzimaju sve aktivnosti za kvalitetno i sveobuhvatno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine, nastojeći im olakšati život i boravak u njihovim trenutnim domovima
 • U razmaku od samo mjesec dana, Ravnateljstvo civilne zaštite koordiniralo dvjema aktivnostima traganja i spašavanja dva zrakoplova tipa Cessna (29. svibnja u Rakovici i 28. lipnja na Braču). U obje akcije uloženi su maksimalni napori svih operativnih snaga sustava civilne zaštite kako bi locirali zrakoplove i pružili pomoć unesrećenim osobama. Nakon pada vojnog zrakoplova MIG 21 kod Voćina 6. prosinca 2022. koordinirane su aktivnosti civilnih službi te se komuniciralo s vojnim službama u akciji potrage i spašavanja.
 • Provedeno više od 000 inspekcijskih nadzora, više od 27.000 vezano uz COVID-19 te više od 4.000 ostalih inspekcijskih nadzora: zaštita od požara, eksploziva i oružja, privatna zaštita i detektivski poslovi, protuminsko djelovanje, radiološka i nuklearna sigurnost te inspekcija civilne zaštite
 • Provodi se kampanja UNDRR-a „Učiniti gradove otpornim na katastrofe“ čiji je krajnji cilj osigurati da gradovi postanu sigurniji, otporniji i održiviji do 2030.
 • Redovno se sudjeluje na sastancima radne skupine za civilnu zaštitu pri Vijeću EU vezano uz usvajanje nove direktive iz područja zaštite i jačanja otpornosti nacionalnih i europskih kritičnih infrastruktura te se kontinuirano provode aktivnosti vezane uz izradu, nadopunu i prilagodbu Stajališta RH o Prijedlogu nove Direktive o otpornosti kritičnih subjekata
 • IAEA je donirala RH 3 komada ručnih mjerača za ionizirajuće zračenje s opremom, a koje će unaprijediti rad inspekcije za radiološku i nuklearnu sigurnost
 • kontinuirano se prati stanje nuklearnih postrojenja u Ukrajini u sklopu stručne savjetodavne skupine pri Europskoj komisiji
 • Osposobljeno 330 članova stožera civilne zaštite JLP(R)S za obavljanje poslova civilne zaštite i educirano preko 10.400 osoba o minskoj opasnosti te cca 9.000 djece i učenika iz područja civilne zaštite
 • Po prvi puta u RH provedena edukacija na znakovnom jeziku o smanjenju rizika od katastrofa u 6 gradova – obuhvaćena 91 osoba
 • Formirana specijalistička ronilačka skupina unutar modula za spašavanje na vodi Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite
 • Održano 10-ak nacionalnih vježbi s ciljem jačanja i provjere spremnosti operativnih snaga i podizanja razine upravljanja na različite izvanredne događaje (potraga i spašavanje zrakoplova, spašavanje iz ruševina i na vodi, potres, požar otvorenog prostora, pružanje međunarodne pomoći i sl.)
 • I dalje se pruža logistička i administrativna potpora u ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom COVID-19 putem Logističkog centra RCZ u Jastrebarskom te zonskih skladišta
 • Ravnateljstvo civilne zaštite je bilo aktivno u svim velikim požarima, zbog kojih je aktiviran sustav civilne zaštite te je organizirao nabavu i isporuku jednog stambenog kontejnera i dvije mobilne kućice za privremeno korištenje osobama čije su kuće stradale u požaru (Zaton i Raslina) temeljem zahtjeva Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije za pružanje pomoći
 • aktiviran Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (MUCZ) 11 puta; RH je poslala kanadere, helikoptere i zemaljske snage za gašenje požara u Sloveniji (dva kanadera u sklopu rescEU-a i jedan helikopter na gašenju šumskog požara)
 • Na broj 112 tijekom 2022. zaprimljeno je oko 1.711.000 poziva (od čega je 78% namjenskih)
 • Na broj 114 za raseljene osobe tijekom 2022. je zaprimljeno oko 14.000 poziva
 • U 2022. godini u potpunosti je razminirana Požeško – slavonska županija, a preostalih šest županija, će u skladu s planom, u potpunosti biti razminirane do ožujka 2026., čime će se ostvariti krajnji cilj – Hrvatska bez mina
 • Minski sumnjiva područja (MSP) su u RH obilježena s preko 500 oznaka
 • Laboratorij Sektora za eksplozivne atmosfere je među 6 najboljih u svijetu
  • izdano je ukupno 460 izlaznih dokumenata (Ex-Dokumenata) i 57 Stručnih mišljenja na dokumentaciju prije gradnje objekata, 75 tehničkih nalaza aktivnosti, provedeno je 19 ispitivanja protueksplozijski zaštitne („Ex“- ATEX) i standardne industrijske opreme
 • Ravnateljstvo civilne zaštite je pružilo logističku potporu zbog pojave bedrenice u Lonjskom polju te osiguralo zaštitnu opremu i dezinfekcijska sredstava za mjere i aktivnosti u svrhu suzbijanja i širenja bolesti te očuvanja zdravlja ljudi i životinja
 • Ravnateljstvo civilne zaštite je bilo aktivno prilikom saniranja posljedica nevremena koja su pogodila županije diljem Hrvatske
  • Pružilo je podršku prilikom saniranje posljedica nevremena prilikom kojih su nastale štete na kućama, gospodarskim objektima, prometnicama i usjevima, prodori vode u kuće)
  • Pratilo je stanja i koordiniranje aktivnosti Hrvatskih voda i operativnih snaga uslijed porasta vodostaja i izlijevanja rijeka
  • Koordiniralo se aktivnostima na terenu te se održavala kontinuirana komunikacija s načelnicima Stožera te čelnicima jedinica lokalne samouprave radi mogućnosti potrebe podizanja Stožera civilne zaštite

Nikola Tominac

načelnik Stožer civilne zašite Grada Dugog SelaSkip to content