Vijeće za prevenciju povećalo sredstva za provođenje edukativnih programa i radionica te za nabavu sustava defibrilatora u obrazovnim ustanovama

Tema prve ovogodišnje sjednice Vijeća za prevenciju Grada Dugog Sela održane 28. ožujka bilo je donošenje plana i programa za ovu godinu, kao i način korištenja planiranih sredstava. Kako je pojasnio pročelnik za pravne poslove, društvene djelatnosti i protokol Boris Savić, ove godine došlo je velikog povećanja planiranih sredstava, od dosadašnji 15.000 kuna sada Vijeće raspolaže s 13.333 eura (100.000 kuna).

„Pohvaljujem sve članove Vijeća, posebice predstavnike obrazovnih ustanova, osnovnih škola i srednje škole, koji su dostavili cijeli niz edukativnih programa i radionica koje bi htjeli provesti s predviđenim sredstvima, stoga je i usvojena većina prijedloga dugoselskih osnovnih škola. Među njima je i dvogodišnji preventivni program „Vještine adolescencije“, zatim tu je i edukacija razrednika preventivnog programa „Imam stav“, edukacije učitelja razredne nastave u sklopu preventivnog programa „Na valovima otpornosti“, tu je i edukacija za rad sa asocijativnim kartama prema međunarodnom programu, a Osnovna škola Josipa Zorića predložila je nekoliko programa o edukaciji i prevenciji ovisnosti“, istaknuo je pročelnik.

Proračun Vijeća za prevenciju predvidio je 65% sredstava na provođenje programa i radionica obrazovnih institucija, a 35% je usmjereno na nabavu opreme koja bi mogla pomoći za provođenje programa Vijeća. Tako je odlučeno da se osigura nabava sustava automatskih vanjskih defibrilatora – i to za sve školske ustanove na području grada te za gradsku sportsku dvoranu, kako bi se omogućila što brža i efikasna pomoć u hitnim situacijama. Uz nabavu ove opreme planirana je i edukacija školskog osoblja za korištenje defibrilatorom.

Planirana sredstva nisu u cijelosti utrošena već je jedan dio rezerviran za izvanredne situacije do kraja godine.

Sukladno zakonskim propisima Vijeće za prevenciju predvodi gradonačelnik po funkciji te ostalih osam članova čine predstavnici Policijske postaje Dugo Selo, Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela, Centra za socijalnu skrb Dugo Selo, Osnovne škole Ivana Benkovića, Osnovne škole Josipa Zorića, Srednje škole Dugo Selo, Župe sv. Martina Dugo Selo i Savjeta mladih Grada Dugog Sela.Skip to content