Održani izbori za predstavnika nacionalne albanske manjine na području grada Dugog Sela – izabrana kandidatkinja Valentina Mrijaj

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka ove godine, o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 28. ožujka 2019., o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspisani su izbori članova vijeća nacionalnih manjina i izbori predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izbori su se održali u nedjelju, 5. svibnja, a tako i na području grada Dugog Sela, i to za predstavnika albanske nacionalne manjine, dok srpska nacionalna manjina nije imala kandidaturu. Prema službenim podacima Državnog izbornog povjerenstva od 109 birača albanske nacionalne manjine na području grada Dugog Sela glasovalo je 12, odnosno 11,01 posto birača, koji su izabrali kandidatkinju Valentinu Mrijaj, dok je njezin zamjenik Jak Mrijaj.

Inače, prema podacima DIP-a za predstavnike nacionalnih manjina Vlada Republike Hrvatske je raspisala ukupno 144 izbora, od čega 89 u županijama i u Gradu Zagrebu, 54 u gradovima i u 1 općini. Prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina Vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnici nacionalnih manjina u jedinicama samouprave imaju pravo, između ostalog pojašnjava pročelnik za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Dugog Sela Mladen Šestan, predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davati prijedloge općih akata kojim se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu. Isto tako imaju pravo biti informirani o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine.Skip to content