Pregled odluka te zakona i pravilnika koji su bili pravni temelj predmetne izgradnje rukometnog igrališta u Dugom Selu

Budući da su se u medijima pojavili razni napisi o zakonitosti uređenja starog rukometnog igrališta u Dugom Selu u nastavku donosimo pregled odluka te zakona i pravilnika koji su bili pravni temelj predmetne izgradnje. Pregled se objavljuje radi točnog informiranja građana, odnosno u cilju sprječavanja manipulacija kojima sad svjedočimo.

RADNJE KOJE SU PRETHODILE IZVOĐENJU RADOVA
Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 20.12.2018. god donesena je odluka o financiranju uređenja starog rukometnog igrališta u Dugom Selu koja je potvrđena glasovanjem Gradskih vijećnika. Nakon usvojene odluke Gradskog vijeća, Investitor naručuje glavni projekt koji se sastoji od dvije mape:
Mapa 1 – građevinski dio projekta izrađen od Pandantiv d.o.o., Berislavićeva 12, 10370 Dugo Selo,
Mapa 2 – elektrotehnički dio projekta Izrađen od JER-ING d.o.o., Mosorska ulica 6, 35000 Slavonski Brod

PRAVNI TEMELJ ZA GRADNJU
Područje gradnje regulirano je Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) koji je krovni zakon za to područje. Sve građevine koje se grade u Republici Hrvatskoj spadaju u nadležnost ovog zakona.

BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
Zakon o gradnji omogućava izvođenje određenih građevina i radova bez građevinske dozvole temeljem članka 128. stavak 1., Zakona o gradnji.

Članak 128. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)
(1) Jednostavne i druge građevine i radovi određeni pravilnikom koji donosi ministar grade se, odnosno izvode bez građevinske dozvole.
(2) Građenju građevina i izvođenju radova iz stavka 1. ovoga članka može se pristupiti na temelju glavnog projekta, tipskog projekta za koji je Ministarstvo donijelo rješenje o tipskom projektu, drugog akta, odnosno bez akta ako je to propisano pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Potreba provedbe stručnog nadzora građenja građevina i izvođenja radova određenih pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka te obveza prijave početka građenja, odnosno izvođenja istih propisuje se tim pravilnikom.
(4) U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova iz stavka 1. ovoga članka investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom.

Pravilnik iz članka 128. stavak 1. Zakona o gradnji kojeg donosi ministar naziva se Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, NN 34/2018, NN 36/2019, NN 98/19). U tom pravilniku navode se građevine i radovi koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole – sa ili bez glavnog projekta.

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA (NN 112/2017, NN 34/2018, NN 36/2019, NN 98/19)
Pravilnik u člancima 2., 3., 4. i 5. donosi popis građevina i radova koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole, u skladu sa glavnim projektom ili bez njega.

Članak 2. (1) Bez građevinske dozvole i glavnog projekta može se graditi:
(…)
3. Ograda visine do 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu;
4. Ogradni zid visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida;
5. Pješačka staza;
(…)
Članak 3. Bez građevinske dozvole i glavnog projekta, mogu se izvoditi radovi:
(…)
4. Na uređenju građevne čestice postojeće građevine kao što je građenje staze, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo s pripadajućim rukohvatima, vrtnog bazena ili ribnjaka dubine do 1 m od razine okolnog tla, otvorenog ognjišta tlocrtne površine do 3 m² i visine do 3 m od razine okolnog tla, stabilnih dječjih igračaka;
(…)
6. Na stubama, hodnicima i drugim prostorima na pristupima građevini i unutar građevine te na javnim površinama radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja osobama s teškoćama u kretanju ako se time ne narušava funkcija i namjena građevine, ako se ne utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te na denivelaciji, ugradbi zvučnih semaforskih uređaja i ugradbi taktilnih površina u građevinama i na javno-prometnim površinama;
(…)
Članak 4. Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:
(…)
2. Dječje igralište, te sportsko igralište unutar postojećeg parka, drugih javnih zelenih površina ili na građevnim česticama građevina namijenjenih odgoju ili obrazovanju;
3. Ograda visine veće od 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu;
4. Ogradni zid visine veće od 1,6 m i potporni zid visine veće od 1 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida;
(…)
Članak 5. Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi:
(…)
18. Na razvodu električne ili komunikacijske mreže, vodovoda, odvodnje i drugih cjevovoda te rasvjete, uključujući stupove za rasvjetu, elektrifikaciju i video nadzor na građevnoj čestici ili u obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine (kampu, golf igralištu, ribnjaku i sl.);
(…)

PROSTORNI PLAN
Nadležni prostorni plan za predmetnu lokaciju je prostorni plan grada Dugog Sela (službeni glasnik Grada Dugog Sela 6/04.,13/06.,14/06., 8/10., 8/12., 8/13., 1/14.,2/15., 4/15. – pročišćeni tekst) odnosno detaljni plan uređenja zone centar naselja Dugo Selo (službeni glasnik Grada Dugog Sela 2/96.,3/99., 7/99, 3/00., 7/01., 5/04.,4/07., 1/11., 7/13. i 3/16, 7/17 – pročišćeni tekst).

Prema detaljnom planu uređenja zone centar naselja Dugo Selo na lokaciji starog rukometnog igrališta predviđena je gradnja podzemne garaže, a na površini iznad podzemne garaže predviđa se uređenje pješačke površine prema članku 26. detaljnog plana uređenja zone centar naselja Dugo Selo.

Članak 26. DPU ZONE CENTAR NASELJA DUGO SELO (službeni glasnik Grada Dugog Sela 2/96.,3/99., 7/99, 3/00., 7/01.,5/04.,4/07., 1/11. , 7/13. i 3/16, 7/17 – pročišćeni tekst)

(1) Površina trga, posebno označena na kartografskom prikazu 2.1. “Prometna mreža”, mora se urediti kao ravna pješačka površina, koja dijelom može biti namijenjena i povremenom korištenju kao rekreacijsko sportsko igralište, osim na južnom dijelu, gdje se može graditi ljetna pozornica s mogućnošću natkrivanja, a uz navedeno može se uređivati i kao druge pješačke površine iz stavka (3) ovog članka.

(2) Ostale pješačke površine javne namjene je potrebno opremiti elementima komunalne opreme ujednačenog oblikovanja i na njima je dozvoljena i sadnja niskog i visokog raslinja, ali tako da se omogući neprekinuta prolazna čvrsta pješačka površina, širine najmanje u skladu s uvjetima članka 20. (4) 3. ovog Plana. Potrebno ih je graditi tako da se ne njima ne zadržava voda niti stvara blato.

INSPEKCIJSKI NADZOR I RJEŠENJE
Na prijavu anonimnih „zabrinutih građana“ Državni inspektorat poslao je građevinskog inspektora u nadzor. Nakon obavljenog nadzora izdano je Rješenje u kojem se nalaže investitoru da ukloni izvedenu građevinu pod prijetnjom izricanja novčanih kazni.
U obrazloženju Rješenja konstatira se da je građevina izvedena u skladu sa nadležnim prostornim planom i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, NN 34/2018, NN 36/2019, NN 98/19), odnosno ne navodi se da je za predmetnu gradnju bilo potrebno ishoditi građevinsku dozvolu.

Ono što se navodi kao sporno je to da glavni projekt po kojemu se gradilo nema potvrde javno-pravnih tijela propisane člankom 6. pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, NN 34/2018, NN 36/2019, NN 98/19) te se kao takav ne prihvaća, odnosno, neprihvaćanjem glavnog projekta od strane inspektorata, optužuje se Investitora da je predmetnu gradnju izveo bez glavnog projekta koji je propisan u člancima 4. i 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017, NN 34/2018, NN 36/2019, NN 98/19).

Članak 6. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/2017)
(1) Glavni projekti iz članaka 4. i 5. ovoga Pravilnika za građenje građevina za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola (građevine namijenjene obavljanju djelatnosti ili građevine koje se prema posebnim propisima evidentiraju u katastru), osim projekta iz članka 5. točaka 6. i 7. ovoga Pravilnika, moraju sadržavati potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima.

(2) Na izdavanje potvrda iz stavka 1. ovoga članka i na utvrđivanje posebnih uvjeta koje prethodi izdavanju tih potvrda, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o gradnji kojima je uređeno utvrđivanje posebnih uvjeta i izdavanje potvrda glavnog projekta za građenje građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola.
(…)

Iz članka 6. stavak 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima vidljivo je da su potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima obvezne samo za građevine za koje se izdaje uporabna dozvola, odnosno za građevine koje su namijenjene obavljanju djelatnosti ili građevine koje se prema posebnim propisima evidentiraju u katastru iz čega proizlazi da za predmetnu građevinu nije bilo potrebno ishoditi uvjete i potvrde javno-pravnih tijela budući da predmetna građevina ne služi obavljanju djelatnosti niti se prema posebnim propisima evidentira u katastru.

U zadnjim izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 98/19 (koje su donesene u rujnu a stupile su na snagu u listopadu 2019 godine) donosi se pojašnjenje koje su to građevine i radovi za koje se ne izdaje uporabna dozvola i ne moraju se ishoditi uvjeti i potvrde javnopravnih tijela.

Članak 6. mijenja se i glasi (NN 98/19):
(1) Za gradnju građevina i izvođenje radova iz članaka 2., 3., 3.a, 4. točke 1. podtočaka c) i d), točke 2., točke 3., točke 4., točke 5., točke 6., točke 7., točke 8., točke 10., točke 11., točke 12. podtočke a), točke 14., točke 17., točke 20., točke 23. i 5.a ovoga Pravilnika ne izdaje se uporabna dozvola.

(2) Glavni projekti iz članaka 4., 5. i 5.a stavka 2. ovoga Pravilnika za građenje građevina za koje se prema Zakonu o gradnji izdaje uporabna dozvola, osim projekta iz članka 5. točaka 6. i 7. ovoga Pravilnika, moraju sadržavati potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima.
(…)

Iako je to bilo vidljivo i iz izvornog Pravilnika (NN 112/17) u zadnjim izmjenama i dopunama Pravilnika (NN 98/19) zakonodavac eksplicitno navodi da se za navedene građevine i radove ne izdaje uporabna dozvola a samim time nisu potrebni niti uvjeti i potvrde javno-pravnih tijela.

Bez obzira na to što nas pravilnik nije obavezivao da ishodimo uvjete i potvrde javno-pravnih tijela, prilikom izrade projekta zatraženi su posebni uvjeti od HEP-a (zbog nove javne rasvjete) i VIOZŽ-a (zbog odvodnje oborinskih voda). Oba javno-pravna tijela odgovorila su da nemaju nikakvih uvjeta budući da nije iskazana potreba za bilo kakvim novim priključkom odnosno povećanjem snage postojećeg priključka.

ZAKLJUČAK
Uređenje starog rukometnog igrališta izvedeno je u skladu sa prostornim planom, nadležnim zakonima i pravilnicima te prema svim važećim pravilima struke. Državni inspektorat izrekao je najstrožu mjeru uklanjanja građevine, koja je izgrađena u skladu s Prostornim planom i Zakonom o gradnji, samo zbog toga što Glavni projekt nema uvjete i potvrde javno-pravnih tijela koje, da apsurd bude veći, nisu niti bile potrebne.

 

 

 

 

 

 

RJEŠENJE O RUŠENJUSkip to content