Sutra posljednja sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za ovu godinu

Sutra, 20. prosinca 2018. godine, s početkom u 13,00 sati sazvana je 15. redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela koja će se održati u Gradskoj vijećnici.

Za ovu sjednicu predložen je sljedeći

D n e v n i r e d :

  AKTUALNI SAT
1. Verifikacija zapisnika s 14. redovne sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
8. Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
10. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. god.
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. god.
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
12. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
13. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
14. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
15. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
16. Prijedlog   Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2019. godini
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
17. Prijedlog   Odluke o komunalnom doprinosu
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
18. Prijedlog   Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Dugog Sela
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
19. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
20. Prijedlog   Odluke o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
21. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
22. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
23. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Glazbene škole Dugo Selo
   
  Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela
24. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije
   

 

    PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Darjan Budimir, mag.iur.Skip to content