Zagrebačka županija: Udrugama za zaštitu okoliša i prirode 250.000 kuna

Zagrebačka županija u 2017. godini poduprijet će rad udruga i drugih neprofitnih organizacija koje se bave zaštitom okoliša i prirode s 250.000 kuna. Natječaj za prijavu programa i projekata otvoren je do 6. travnja ove godine.

Na natječaj se mogu javiti udruge i druge neprofitne organizacije upisane u Registar udruga Republike Hrvatske koje imaju sjedište u Zagrebačkoj županiji, aktivno djeluju na njenom području i programski su usmjerene na zaštitu okoliša i prirode. Najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti po pojedinom projektu je 5.000 kuna, a najveći iznos 40.000 kuna.

Prednost kod dobivanja financijske potpore imat će udruge i druge neprofitne organizacije koje će prijaviti programe i projekte usklađene s Programom zaštite okoliša Zagrebačke županije. Prioritet kod dobivanja sredstava imat će programi i projekti koji će provoditi aktivnosti na temu zaštite okoliša i održivog razvoja te educirati i promicati životne stilove koji nastoje smanjiti količinu otpada (recikliranje, kompostiranje, odvojeno prikupljanje otpada). Također, prednost će imati projekti koji će uključivati škole i vrtiće u programe vezane uz ekologiju, zaštitu okoliša i održivi razvoj, projekti čišćenja divljih odlagališta otpada i uspostave mjera za sprečavanje njihovih ponovnih nastojanja te pilot-projekti potencijalno razvojnih modela održivog razvoja, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane udruge da se prijave na natječaj najkasnije do 6. travnja 2017. godine. Tekst natječaja, upute za prijavitelje i svi potrebni obrasci i izjave nalaze se na web-stranici Zagrebačke www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji, a više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na brojevima telefona 01/6311-763 i 01/6311-762. Popunjeni obrazac za prijavu programa i projekata te potrebna dokumentacija dostavljaju se preporučenom poštom na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V kat, 10 000 Zagreb s naznakom „Prijava na natječaj – NE OTVARAJ“ ili osobno na navedenoj adresi u pisarnici na 6. katu.

Inače, na području Zagrebačke županije trenutno djeluje 60 udruga za zaštitu okoliša i prirode. S obzirom na interes iskazan proteklih godina te razinu kvalitete programa i ove godine se očekuje realizacija brojnih kvalitetnih projekata.Skip to content