Upravni odjel za gospodarstvo i financije KLASA: 401-04/19-04/04 URBROJ: 238/07-05/05-19-11 Dugo Selo, 16. listopada 2019. Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (''Narodne novine'',...